กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา15-21พ.ค.61

Advertisement     กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ชัั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 15-21 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)   

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี7-11พ.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการสรรพสามิต คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 2. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 3. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวท./ป.ตรี3-25พ.ค.61

    กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน รพ.ศรีัญญา 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 3-25 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./ปวส.23-27เม.ย.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่  23-27 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4377 7837 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา23-27เม.ย.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสมุทรปราการ, เชียงใหม่) และพนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานน่าน, สุราษฎร์ธานี) คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 23-27เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา10-11,17-19เม.ย.61

    กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา) ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๓,๐๑๐ – ๑๓,๘๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร  ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในวันที่ 10-11,17-19เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(55อัตรา)อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี2-20เม.ย.61

    องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 55 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (อาคารหลังใหม่) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) […]

(งานคนพิการ)กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา29มี.ค.-20เม.ย.61

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 29 มี.ค.-20 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

107อัตรา!! สมัครออนไลน์!! กรมที่ดินรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 2-26เม.ย.61

    กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 30 อัตรา (วุฒิ ปวช.) (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวช. 2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 3 อัตรา  (วุฒิ ปวช.) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ – เป็นผู้สอบผ่าน […]

(งานคนพิการ)กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา29มี.ค.-20เม.ย.61

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 29 มี.ค.-20 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 19 20 21 42