กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-6ส.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทาง อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา Advertisement เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาหรือ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร […]

สำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับสมัครสอบเจ้าพนักงานธุรการ พิการ วุฒิ ม.6-ปวส. 23ก.ค.-ส.ค.67

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ม.6 ได้รับ 10,430 บาท ปวช. ได้รับ 11,280 บาท ปวท หรือ อนุปริญา 2 ปี ได้รับ 13,010 บาท ปวส. หรือ อนุปริญญา 3 ปี ได้รับ 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ […]

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส. 12-26ก.ค.67

  ประกาศกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : – ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท – ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท – ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 8-31ก.ค.67

  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 10,380 – 11,380 (สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) 11,930 – 13,130 (สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 12,650-13,920 (สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) คุณสมบัติ -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา […]

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 55 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ -ป.ตรี 27มิ.ย. -11ก.ค.67

  ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน – ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท/เดือน – ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 12,840 บาท/เดือน – ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,785 บาท รวม 13,285 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสำรวจ […]

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 28มิ.ย.-19ก.ค.67

  ประกาศกรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครองประจําปี พ.ศ. 2567 1. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500– 18,150 บาท 2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 90 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,500– 18,150 บาท 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วุฒิ ปวท./ปวส. 26มิ.ย.-16ก.ค.67

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 1 ปี ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ภายในวันสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.21อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี บัดนี้-12ก.ค.67

  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือ 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ 2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. ช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวส.) 9 อัตรา วุฒิ […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 8 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. บัดนี้ – 14มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ ใช้บรรจุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : เงินเดือน 10,340 – 11,380 บาท (สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) เงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท (สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) เงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท (สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 […]

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 27พ.ค-18มิ.ย.67

  ประกาศกรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 32 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 26 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน 14 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี […]

1 2 70
error: