เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (กองช่าง) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2) ผู้ช่วยนักสันทนาการ (กองการศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3) ผู้ช่วยครู (กองการศึกษา) 1 […]

เทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง16อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

    เทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล […]

เทศบาลเมืองหนองคาย รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง49อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  เทศบาลเมืองหนองคาย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ 1) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 3) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม และภาษาต่างประเทศ 4) ครูอัตราจ้าง 6 […]

อบจ.กระบี่ รับสมัครครูคณิต-ตำแหน่งอื่นๆ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 15-28ส.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มี (คุณวุฒิ) (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ – ป.โทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาหรือทาง บัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ […]

เทศบาลตำบลปลายบาง รับสมัครบรรจุพนักงาน36อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  เทศบาลตำบลปลายบาง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไม่ต้องผ่าน ก.พ. (โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 11 ตำแหน่ง 19 อัตรา 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรี 2. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ป.ตรี 3. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรี 4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรี 5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี 6. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี 7. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี 8. ผู้ช่วยครู 4 อัตรา ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 9. […]

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ 10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 7) คนงาน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15-24 ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น […]

รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ42อัตรา บัดนี้-1ส.ค.65

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สามารถอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ สามารถปฏิบัติงานการพยาบาลได้ทุกสาขาตามที่กลุ่มงานกำหนด และต้องสามารถหมุนเวียน ปฏิบัติงานได้ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด เป็นผู้มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาสุขภาพจิต หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด เป็นผู้มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาสุขภาพจิต หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 3. พนักงานบริการ 8 อัตรา เพศชาย/เพศหญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิ ป.6 สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ […]

(รับคนพิการด้วย)สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 1) เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 2) วุฒิ ม.3-ป.ตรี 3) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทส่วนบุคคล (บ.) โดยต้องได้รับการ อนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 4) มีความอดทนในการทำงานดี สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันสูงได้ 5) หากเคยมีประสบการณ์ขับรถยนต์ในหน่วยงานราชการ และ/หรือ มีใบอนุญาตเป็นผู้ ขับรถประเภททุกประเภท (ท.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา 1) เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20-60 ปี 2) ป.ตรีทุกสาขาวิชา 3) สามารถจัดทำบันทึกและจัดทำสรุปรายงานต่างๆ และนำเสนองานได้ดี 4) มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี 5) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกได้ดี 6) มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 7) […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานตัดผม วุฒิ ม.3-ปวส.บัดนี้-2ส.ค.65

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานตัดผม 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3) – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน – มีความรู้ ความชำนาญในการตัดผมเป็นอย่างดี – มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก – เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ – รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวัน รับสมัครวันแรก) – ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2545 – 2546 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจ […]

อบจ.ลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง23อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2) ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทาง อื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 […]

1 2 48