เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.8-19ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตลาด (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง Advertisement (2) […]

รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก 39อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

  รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานเปล 2 อัตรา เพศชาย มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ […]

เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 9-20ธ.ค.65

  เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง 2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่น ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. […]

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครแพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีน, กายภาพบำบัด, ตำแหน่งอื่นๆ

  มณฑลทหารบกที่ 29 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 16,000 บาท เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด/นอกเวลาราชการ (เข้าเวร) ได้ 2. แพทย์แผนจีน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 16,000 บาท เพศชาย/หญิง ป.ตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษ และภาษาจีนใช้ในงาน ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดกระดูกจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 16,000 บาท เพศชาย/หญิง ป.ตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด กรณีมีประสบการณ์และเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. พนักงานช่วยการพยาบาล 3 […]

อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 1-13ธ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวช.-ป.ตรี

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน โต้ตอบ ภาษาอังกฤษ ได้ดี 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ทุกสาขาวิชา หรือไม่จำกัดวุฒิ แต่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถในการใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานได้ทุกเวลาเมื่อได้รับมอบหมาย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ตำบลนาท่วมเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทร. 075-270387 บัดนี้-25พ.ย.65 ในวันเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวส.

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1.ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ 1.1 ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (นครราชสีมา) ตำแหน่งเลขที่ 364 1.2 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่ 566 1.3 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ตำแหน่งเลขที่ 601 ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ 2) ได้รับวุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี […]

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) รับสมัครพนักงานโยธา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัด ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) (1) ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ (3) ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิค สถาปัตยกรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ […]

รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18พ.ย.65

  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 560 บาท/วัน ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ (เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น., เวรบ่าย เวลา .00 – 24.00 น., เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.) 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ […]

กศน.ปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 25พ.ย.-1ธ.ค.65

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 2) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 3) ครูอาสาสมัคร กศน. 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีทางการศึกษา เช่น ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอาสาสมัคร กศน. (ตามนัยหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) 4) […]

1 2 52