มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-เจ้าหน้าที่12อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.เอก

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565 1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก/ป.โท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การสอน 2. อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา/จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยา การศึกษาและการแนะแนว/จิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาคลินิก – มีประสบการณ์การสอน 3. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการงานช่างและผังเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก/ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.โท IELTSไม่น้อยกว่า5 บัดนี้-30ธ.ค.65

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.โท ด้านบริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์, หรือทางอื่นที่ทางคณะกรรมการฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTSไม่น้อยกว่า5 (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอืนๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โปรดอ่านรายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) รับสมัครบัดนี้-30ธ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ***ผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. หรือ smart for work ของ มธ. และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC แนบมาด้วย 1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา สังกัดกองบริหารงานวิชาการ 4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา สังกัดกองบริหารการวิจัย 5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ 6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครนักจัดการพืชสวน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงานพิษณุโลก

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักจัดการพืชสวน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช เช่น นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พืชสวน เกษตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ก.พ.) รับรองวุฒิ – หากสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ต้องมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกั งานด้านพฤกษศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี – มีความรู้ความสามารถด้านพืชสวน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ – มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ และพันธุ์ไม้มีชีวิต – สามารถปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการสิทธิประโยชน์ – อัตราเงินเดือน 15,890 บาท – สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ม.3-ป.โท

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 121 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงาน กทม.(พระราม6), สระบุรี, ปทุมธานี, ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ บัดนี้-23พ.ย.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

มทร.ล้านนา รับสมัครอาจารย์(ป.โท)-เจ้าหน้าที่(ป.ตรี) 17-25พ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อัตราเงินเดือน 17,500 บาท – วุฒิ ป.โท ด้านภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษและ – มีวุฒิ ป.ตรี ด้านภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษ – มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 หรือเทียบเท่า) – หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อัตราเงินเดือน 17,500 บาท – วุฒิ ป.โท ด้านภาษาไทย หรือ การสอนภาษาไทย […]

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 21พ.ย.-9ธ.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 5/2565 (1) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 11 อัตรา (2) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา (3) ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน 6 อัตรา (4) นายแพทย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา (5) ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา (6) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 37 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2203 2811 ระหว่างวันที่ 21พ.ย.-9ธ.ค.65 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. […]

อบต.ทรงคนอง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ป.6-ป.ตรี15อัตรา

  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัดฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่าง ก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม เครื่องกล เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่าง ยนต์ ช่างไฟฟ้า เคมี พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย) 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) […]

สำนักงานนวัตกรรมฯ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรมอาวุโส บัดนี้-30พ.ย.65

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรมอาวุโส ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง (วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์4ปี, วุฒิ ป.โท ประสบการณ์ 2 ปี) มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของ Hardware System software และ Database มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐานอย่างน้อย เช่น PHP, HTML, Javascript, python สามารถใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เช่น Power BI, Tableau, Google Studio หากมีประสบการณ์ทำงานกับภาครัฐ/องค์การมหาชน/รัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30พ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนโยบายสาธารณะฯ รับสมัครรองผู้อำนวยการ บัดนี้-28พ.ย.65

  สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองผู้อํานวยการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28พ.ย.65 ผู้ที่สนใจรบกวนโหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบ Resume และเอกสารประกอบมาในรูปแบบไฟล์ pdf ส่งมาที่ [email protected] รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ” https://drive.google.com/drive/folders/1Tf_ สอบถามรายละเอียดเกี่ยมกับการสมัครได้ที่ [email protected] โทร 092 472 6987 หรือสอบถามทางเพจ IPPD : https://www.facebook.com/ippd.or.th/ และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล https://www.facebook.com/profile.php?id=100076881496525

1 2 153