สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน18,000-50,000 บัดนี้-1ส.ค.59

Advertisement Advertisement สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายละเอียดดังนี้ Advertisement  

(10อัตรา) ม.กาฬสินธุ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.โท/ป.เอก เปิดรับสมัครบัดนี้-18 ก.ค.59

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2559 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

กรมโยธาฯ เปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน21,000-23,100 รับสมัคร8ก.ค.-5ส.ค.59

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง อัตราเงินเดือน 21,000-23,100 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.-5 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(4อัตรา) ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครงาน วุฒิ ป.โท/ป.เอก เงินเดือน26,250-31,500

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) รายละเอียดดังนี้ 1. อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คุณสมบัติ – สำเร็จ ป.เอก หรือ ป.โท หรือกำลังศึกษาต่อในระดับ ป.เอก ที่ผ่านการสอบเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองเท่านั้น – โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ 2. อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรจิตวิทยา 2 อัตรา คุณสมบัติ – สำเร็จ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือน40,000-60,000

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา เงินเดือน : 40,000-60,000 บาท คุณสมบัติ – สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี – สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ – มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ด้านที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี – มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการในระดับประเทศ อย่างน้อย 3 ชิ้น – มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติในหน้าที่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-5 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 6755, […]

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครงาน 8 อัตรา บัดนี้-29 ก.ค.59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-29 ก.ค.59  รายละเอียดดังต่อไปนี้

(4 อัตรา) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คุณสมบัติผู้สมัคร  – คุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต – ปริญญาโท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ – ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ – ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน – คุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 27,030 บาท – คุณวุณิปริญญาโท 28,430 บาท – คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หมายเหตุ – ในกรณีผู้สมัครใช้วุฒิศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการสมัครจะได้รับการบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ – ในกรณีผู้สมัครใช้วุฒิศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาเอกจะได้รับการบรรจุในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ 2. นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา สังกัด โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ คุณสมบัติผู้สมัคร […]

(7 อัตรา)ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครอาจารย์ชาวไทย วุฒิ ป.โท-ป.เอก สอนภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี รับสมัครอาจารย์ชาวไทยสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาอื่นๆ จากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง – หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – อายุไม่เกิน 45 ปี ส่งอีเมลล์มาที่ [email protected] 

(6 อัตรา)ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน17,290-30,000

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2559  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – วุฒิ ป.เอก อัตราเงินเดือน 30,000 บาท – วุฒิ ป.โท อัตราเงินเดือน 24,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ป.เอก สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา หรือ – วุฒิ ป.โท สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา และต้องมีวุฒิ ป.ตรี (เกียรตินิยม) สาขาจุลชีววิทยา และ – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด […]

ม.มหิดล ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ วุฒิ ป.เอก เงินเดือน31,500

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 1 อัตรา หน่วยงาน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ เงินเดือน 31,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ป.เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2. หากเคยสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศาสตร์ ถนนพุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2441-4401-4 ต่อ 1712-14 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.la.mahidol.ac.th หรือส่งหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่นอาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์_นายวินัย ขยันดี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร โดยทำเป็น File […]

1 47 48