ศูนย์ไซเบอร์ทหาร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.เอก บัดนี้-15มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในศูนย์ไซเบอร์ทหาร เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2530 – 2547) สัญชาติไทย Advertisement 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ทุกสาขา (วุฒิ ป.ตรีเงินเดือน 18,000 บาท, วุฒิ ป.โท 21,000 บาท, ป.เอก 25,200) 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. (วุฒิ ปวช.เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, วุฒิ ปวส.เงินเดือน 13,800 บาท) ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ […]

มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์31อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-15มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลายวิทยาเขต 31 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก สมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-15มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.ล้านนา รับสมัครอาจารย์คณะต่างๆ วุฒิ ป.โทขึ้นไป 34อัตรา 6-16มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท 1. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (เชียงใหม่) 2. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 อัตรา (เชียงใหม่) 3. วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ 1 อัตรา (เชียงใหม่) 4. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (ตาก) 5. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (ลำปาง) 6. วิชาเอกการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 อัตรา (เชียงราย) 7. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 อัตรา (น่าน) 8. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 1 อัตรา (เชียงราย) 9. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา […]

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง28อัตรา 7-15มิ.ย.65

  เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป คนงานสารบรรณ 10 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา คนงานทะเบียนราษฎร 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 4 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา คนงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งก็ได้ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอกในสาขาวิชาหรือทาง บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ […]

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-1มิ.ย.65

  เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 29 ตำแหน่ง 55 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล 9 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการ พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ พนักงานดับเพลิง […]

มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-31พ.ค.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565 1. อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก ทางด้านสาขาพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอน 2. อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก ทางด้านสาขาวิชาการสอนเคมี เคมีศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนเคมี มีประสบการณ์การสอน 3. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท ป.โท/ป.เอก สาขาทางด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย มีประสบการณ์การสอน 4. ช่างเขียนแบบ กองกลาง […]

มรภ.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา 21พ.ค.- 24มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 2. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 3. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิสปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีนสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน สาขาวิชาวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาธุรกิจจีน และการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) […]

สจล.รับสมัครบรรจุเป็นอาจารย์คณะต่างๆ28อัตรา วุฒิ ป.เอก

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์คณะต่างๆ 28 อัตรา วุฒิ ป.เอก รับสมัคร บัดนี้-31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาที่ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก 31อัตรา

  เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (2) ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (3) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (4) ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (5) ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (7) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) […]

อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.3-12พ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 9 อัตรา ดังนี้ (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (2) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักช่าง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) (4) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ในสาขาวิชา หรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล […]

1 2 3 4 48