กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครผอ.ติดตามและประเมินผล

Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี-ป.เอก ประสบการณ์ 10-17 ปี รับสมัครบัดนี้-28ก.ย.65 Advertisement รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : http://www.tedfund.mhesi.go.th/index.php/pr-news/

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง122อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 10 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 10 อัตรา วุฒิ ม.3 3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 6. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 54 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ […]

GISTDA รับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม คุณวุฒิ ป.เอก บัดนี้-25ก.ย.65

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักพัฒนานวัตกรรม 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ทำงานประจำ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม ศรีราชา ชลบุรี (มีสวัสดิการที่พักอาศัย) คุณวุฒิ ป.เอก ด้านการบริหารนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม Python, R, C++ และ database software ได้แก่ NoSQL, SQL และ PySpark เป็นต้น มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือคอมพิวเตอร์สำหรับงาน High performance somputing สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการได้ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.gistda.or.th บัดนี้-25ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก 1 อัตรา) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 5-13 ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง81อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครรสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล 17 อัตรา 1. พนง.ขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 2 อัตรา มีประสบการณ์ในการทำงาน ขับรถบรรทุกน้ำด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. พนักงานดับเพลิง (พนง.จ้างทั่วไป) 6 อัตรา วุฒิ ม.3 มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 3. พนักงานเทศกิจ (พนง.จ้างทั่วไป) 3 อัตรา วุฒิ ม.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ เป็นผู้ที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 4. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หรือ ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การ บริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ […]

มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์25อัตรา ป.โท/ป.เอก บัดนี้-19ส.ค.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 25 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก (โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติอื่นๆ แต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 1. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท 3 อัตรา 2. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา 3. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท 2 อัตรา 3. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา 4. หน่วยงานที่บรรจุ […]

คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์การตลาด วุฒิ ป.เอก บัดนี้-22ส.ค.65

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการตลาด 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities สอบถามรายละเอียดโทร. 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์บัณฑิตศึกษา-เทคโนโลนีการอาหาร-นักนิเทศศิลป์

  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) 1. ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 32,450 บาท 2. ตำแหน่งอาจารย์ (ประสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 32,450 บาท 3. ตำแหน่งนักนิเทศศิลป์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,090 บาท รับสมัครบัดนี้-31ส.ค.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็มแต่ละตำแหน่ง https://ka.mahidol.ac.th/th/news-and-activities/jobs/

มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์-พนักงาน36อัตรา บัดนี้-19ส.ค.65

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำหลายวิทยาเขต รับสมัครถึง 16.30 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2565 1. สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รวม 18 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6448/ 2. สายวิชาชีพ และสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 15 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6451/ – นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา – นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา – นายช่างโยธา จำนวน […]

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ 10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 7) คนงาน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15-24 ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น […]

1 2 48