คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บัดนี้-31ม.ค.66

Advertisement Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 28,630-41,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities/ บัดนี้-31ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครครู(วุฒิ ป.ตรี)-อาจารย์(วุฒิ ป.โท/ป.เอก) บัดนี้-31ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำหลายวิทยาเขต เปิดรับสมัครถึง 16.30 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2566 1. สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก 17 อัตรา อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-7201/ – ส่วนกลาง บัณฑิตวิทยาลัย – ส่วนกลาง คณะศาสนาและปรัชญา – ส่วนกลาง คณะมนุษยศาสตร์ – ส่วนกลาง คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา) – วิทยาเขตอีสาน (อ.เมือง จ.ขอนแก่น) – วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช) – วิทยาเขตร้อยเอ็ด (อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด) – วิทยาเขตศรีล้านช้าง (อ.เมือง จ.เลย) 2. ครูคณิตศาสตร์ 1 […]

คณะรัฐศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์บริหารรัฐกิจ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-31ม.ค.66

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับ ปริญญาเอก โดยผ่านการสอบเป็น Ph.D. candidate ในด้านรัฐศาสตร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31ม.ค.66 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ของ คณะ (www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/) ที่ส่วน “ติดต่อคณะฯ” หัวข้อ “สมัครงาน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อ นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร ในวันและเวลาราชการ ทางอีเมล [email protected] หรือ โทร. 086-907-7310 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะรัฐศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์การปกครอง วุฒิ ป.เอก บัดนี้-31ม.ค.66

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับ ปริญญาเอก โดยผ่านการสอบเป็น Ph.D. candidate ในด้านรัฐศาสตร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ของ คณะ (www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/) ที่ส่วน “ติดต่อคณะฯ” หัวข้อ “สมัครงาน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อ นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร ในวันและเวลาราชการ ทางอีเมล [email protected] หรือ โทร. 086-907-7310 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัด สธ.รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ85อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (บรรจุส่วนกลาง นนทบุรี) (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักประชาสัมพันธ์ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท) 2 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. นักวิชาการพัสดุ 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 6. นักวิชาการเงินและบัญชี […]

มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์อุดรธานี รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-5ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1 อัตรา สาขาการจัดการการค้า 1 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-5ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครนักวิชาการ(ป.ตรี-ป.เอก)-การเงิน(ป.ตรี)

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. นักวิชาการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) – ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – วุฒิ ป.เอก สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ – สามารถออกแบบหรือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรม CAD หรือ CAE หรือโปรแกรมออกแบบ วิเคราะห์จำลองทางวิศวกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น Catia, UG, Solid Work, ABAQUS, MSC, Ansys, Simpack, LS-Dyna, LabVIEW, MATLAB, Flexsim เป็นต้น – มีประสบการณ์ในงานทดสอบสมบัติทางกลวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ หรืองานสำรวจข้อมูลวิศวกรรมภาคสนาม หรืองานตรวจวัดสัญญาณทางกล หรืองานวัดคุมทางไฟฟ้า – เคยผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือตีพิมพ์บทความ วิจัยทางวิศวกรรมในวารสารนานาชาติ […]

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง22อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ – ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ – ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า […]

มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู10อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-16ม.ค.66

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตำแหน่งที่ 1 ครูสอนวิชาฟิสิกส์ 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ – สำเร็จการศึกษา ป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – หากมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านแมคคาทรอนิกส์ หรือการทำวิจัยด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 ครูสอนวิชาเคมี 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก – สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 1 อัตรา – สาขาเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 1 อัตรา – สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 1 […]

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครอาจารย์คณะวิทย์ฯ-วิศวะ คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิชาการ วุฒิ ป.โท/ป.เอก – อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 อัตรา – อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-11ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 50