วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

Advertisement   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2565 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 3 อัตรา 2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 2.2.1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา 102 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรอง สิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่รับสมัครเท่านั้น) 2.2.2 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา 310 ภาษาจีน […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-24ธ.ค.64

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Microsoft office ได้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 099 362 5535 ส่งใบสมัครและเอกสารได้ทาง LINE ID : aww214 รับสมัคตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานราชการคนพิการ ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) เงินเดือน 18,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องโทรสาร และเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5 และจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกำหนด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://www.fpo.go.th/main/News/Job-announcement.aspx ภายในวันที่15ธ.ค.64-6ม.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.พิจารณาแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ 2) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 8 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา 3) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา 4) พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร […]

BOIภาคที่4(ชลบุรี) รับสมัครพนักงานส่งเสริมการลงทุน ป.ตรีทุกสาขา

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ โดยภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น พร้อมเอกสารและหลักฐานไปยัง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 46 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา […]

อุทยานแห่งชาติดอยจง ลำปาง รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  อุทยานแห่งชาติดอยจง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักวิชาการป่าไม้ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ 2. นักวิชาการเผยแพร่ ป.ตรีทุกสาขา 3. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ป.ตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 4. เจ้าพนักงานธุรการ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ  

ศธจ.สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-29ต.ค.64

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจรณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร รับสมัครสอบ200อัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้–19ต.ค.64

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา 200 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ รับสมัคร 12 – 19 ตุลาคม 2564  

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมา56อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี บัดนี้-22ก.ย.64

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารมาษาอังกฤษได้ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ จำนวน 2 […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล ป.ตรีทุกสาขา 19-23ก.ค.64

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท) ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปที่ E – mail : human [email protected] ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับ เวลาที่ปรากฏใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนเวลา 08.30 […]

1 2 138