กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์ 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ Advertisement สมัครด้วยตนเอง 6-16ธ.ค.65 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ฝ่ายสารบรรณ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1810, 1811, 1813, 1817 – 20 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-15ธ.ค.65

  สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร ดำเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้ (1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด บัดนี้-15ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง หรือ (2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) บัดนี้-15ธ.ค.65 โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 […]

ม.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรีทุกสาขา 8-30ธ.ค65

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไม่ผ่าน ก.พ.) 2 อัตรา อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,000 บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง กรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน 8-30 ธ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานบังคับคดีนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี 6-16ธ.ค.65

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 260/1-2 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 6-16 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เก็บค่าสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร สาขาแม่ฮ่องสอน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-2ธ.ค.65

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตำแหน่งลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานMicrosoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 58 ถนนมรรคสันติ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บัดนี้-2ธ.ค.65 ในวันเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.สุรินทร์ รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ป.ตรีทุกสาขา 6-13ธ.ค.65

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ป.ตรี ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 461 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6-13ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบาย ป.ตรี 28พ.ย.-9ธ.ค.65

  รับสมัครจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3 อัตรา ค่าจ้างอัตรางวดละ 13,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น และสามารถ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง […]

กยศ.รับสมัครจนท.โทรติดตามหนี้ 50อัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-2ธ.ค.65

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 50 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750.- บาท ปฏิบัติงานโทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้ – เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องได้รับการ ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว – มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-2ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน https://slf.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถานพินิจขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยนักบำบัด ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-22พ.ย.65

  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ช่วยนักบำบัด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนอำนวยการและการ จัดการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น บัดนี้-22พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.ทรัพยากรบุคคล บัดนี้-20พ.ย.65

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน 1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 3. สามารถทำงานเอกสารได้ดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี/สื่อสารประสานงานได้ดี 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก 5. หากใช้โปรแกรม Powerpoint / Canva ทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หลักฐาน : 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง 2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. […]

1 2 155