กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงาน17อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน 1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. นักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ) 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. เจ้าพนักงานธุรการ (ฝ่ายวิศวกรรม) 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 5. สถาปนิก 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาทางสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม […]

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครพนง.สนับสนุนด้านการดูแลระบบสารสนเทศ ป.ตรี

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทษและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ศทส.สปอ.) มีความประสงค์จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนับสนุนด้านการดูแลระบบสารสนเทศ ระบบประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Conference) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างอัตรางวดละ 13,000 บาท – เพศชาย ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา – มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอบเขตรายละเอียดของงาน – ดูแลระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย – ดูแลและรับผิดชอบระบบประชุมทางไกล (Web Confererce) – ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม – จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด – จัดเตรียมไฟล์นำเสนอของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการประชุม – ดูแลและรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เซ็นกำกับเอกสารประกอบการสมัครสำเนาถูกต้องทุกแผ่น และส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือยื่นโดยตรงที่ ศทส.สปอ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 15-19ส.ค.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติประยุกต์ 3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งว่างครั้งแรกปฏิบัติงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ 15 – 19 สิงหาคม 2565 หากมีข้อสงสัย โทร.09 0991 2763 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา 18ส.ค.-8ก.ย.65

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 อัตรา ผู้สมัครสอบต้อได้รับป.ตรีหรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 18ส.ค.- 8ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 8 ก.ย.65 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 อัตรา ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. พนักงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 3. พนักงานสถิติ 4 อัตรา ป.ตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 29ส.ค.-5ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานท่องเที่ยวอุบล รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ป.ตรีทุกสาขา พูดภาษาอังกฤษได้

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1 อัตรา มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 22-45 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรีในทุกสาขาวิชา มีทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี) สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 288 ถนนวารินฯ-พิบูลฯ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 บัดนี้-11ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครบรรจุ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน19,500 เงินพิเศษ3,000

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อัตราเงินเดือน – วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท – ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้-4ก.ย.65 ผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสาร 073-348-322 หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัคร พนง.ประสานงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255,080-045-3143 www.dga.or.th

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับสมัครผู้จัดการ-บาริสต้า-แคชเชียร์ บัดนี้-31ส.ค.65

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 4 อัตรา ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ 1. ผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,000 บาท (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (2) มีสัญชาติไทย (3) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (4) มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (5) มีประสบการณ์การทำงานระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (6) สามารถปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหน้าร้านได้ (7) มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสินค้าหน้าร้าน และสินค้าในสต๊อกได้ (8) มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) (9) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office แอปพลิเคชันออกแบบ Canva ได้เป็นอย่างดี (10) มีความรู้และทักษะในการขายผ่านทางออนไลน์ […]

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.ตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกำลังพลหรือด้านการบริหารงานบุคคล สามารถปฏิติบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการได้ ไม่มีประวัติเกี่ยวกับสารเสพติดและการติดสุรา ยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : [email protected] ภายใน 10-31ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 15.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 148