ปภ.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน40,000 20-26ธ.ค.59

Advertisement กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย 1 อัตรา  คุณสมบัติ 1) ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา หรือ 2) ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน 3) มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 3) จะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย/และด้านบริหารจัดการน้ำ ปริญญาตรี  15 ปี ปริญญาโท  12 ปี ปริญญาเอก  10 ปี ระยะเวลาการจ้าง : 1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง […]