ศธจ.สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-29ต.ค.64

Advertisement   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจรณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครคนดูแลสวน ป.ตรี บัดนี้-1พ.ย.64

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน ขยายพันธุ์พืช จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเกษตร พืชสวน พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปี กรณีเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (3) มีความรู้และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอย่างครบวงจร สามารถกำหนด ความหมายความสำคัญการจัดจำแนกและอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ชนิดต่างๆและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ปฏิบัติและอธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์การปลูกและ บำรุงรักษาพันธุ์ไม้เพื่อใช้งานและการจำหน่ายได้ (4) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ของผลผลิต ด้านงานปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดจำหน่าย (5) สามารถปฏิบัติงานด้านวิจัยทดสอบ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตพันธุ์ไม้ ใหม่ๆ และมีคุณภาพเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมและใช้งาน (6) […]

กรมชลประทาน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-30ต.ค.64

  ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา) ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งประวัติพร้อมแนบรูปถ่ายได้ที่ email : [email protected] หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายมาตรฐาน เครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง และครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา โทร : 02-241-1673  

สำนักโยธาพัทลุง รับสมัครสอบบรรจุพนักงานวิชาการพัสดุ ป.ตรี 1-5พ.ย.64

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สมัครด้วยตนเอง 1-5 พ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2564 จังหวัดตราด การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) 2 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต https://docs.google.com/forms/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด https://trat.cdd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบนักการตลาดรุ่นใหม่” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 5 อัตรา

  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง25 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร ของคณะพยาบาลศาสตร์ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก) 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท) 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาตรี) 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สมัครทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครงาน ทาง www.pccms.ac.th และส่งใบสมัคร พร้อมกับหลักฐานฯ การสมัครงาน โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งที่อีเมล์ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2576 6000 ต่อ 8215 ในวันและเวลาราชการ […]

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร รับสมัครสอบ200อัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้–19ต.ค.64

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา 200 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ รับสมัคร 12 – 19 ตุลาคม 2564  

คณะแพทยศาสตร์ มธ.รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18ต.ค.64

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 6 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา ดังต่อไปนี้ แพทย์แผนไทย (ผู้ช่วยสอน) จํานวน 1 อัตรา (สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์) ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา (สังกัด งานคลังและพัสดุ) ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบัญชี นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา (สังกัด งานคลังและพัสดุ) ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 1 อัตรา (สังกัด งานบริหารการวิจัย) ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (สังกัด งานบริการสังคม) ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี บัดนี้-28ต.ค.64

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง เพศ ชาย/หญิง เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา จุลชีววิทยาและชีววิทยา 2.อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 4.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  ในระดับปานกลาง – ดี 5.สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเบื้องต้นได้ดี 6.มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รายละเอียดลักษณะงาน ศึกษามาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเตรียมตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่กำหนด ช่วยงานด้านการจัดทำมาตรฐานหรือข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ ช่วยจัดทำและค้นคว้าเอกสารวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย วัน เวลาในการทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. สถานที่ทำงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/7 […]

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ97อัตรา บัดนี้-14ต.ค.64

  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 97 อัตรา ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ, นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ บัดนี้-14ต.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 518