(85อัตรา)สำนักงาน ก.ก.รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 25เม.ย.-17พ.ค.60

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย 10 ตำแหน่ง 85 อัตรา 1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า –  ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา หรือทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า – ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา –  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

(21อัตรา)สสจ.พิษณุโลก รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี 22-29มี.ค.60

  สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน: 15,960 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน: 15,960 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชม/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน 3. นักเทคนิคการแพทย์ 1  อัตรา เงินเดือน: 15,960 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 […]

คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปกศ ผู้ช่วยทันตะ/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28ก.พ.60

คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท สังกัด คลินิกทันตกรรมจัดฟัน  – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท สังกัด คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 3. ทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม – คุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต – มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 4. นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 […]

(102อัตรา)รพ.ราชวิถี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปกศ/ปวส/ป.ตรี 19-23ธ.ค.59

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 ตำแหน่ง 102 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  2. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ 3. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 4. เภสัชกร 11 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงาน บัดนี้-20ธ.ค.59 และ บัดนี้-21ธ.ค.59

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  1. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาเภสัชวิทยา – วุฒิ ม.6/ปวช. – เพศชาย/หญิง – อายุไม่เกิน 18-28 ปี – มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) อัตราเงินเดือน  ปวช. 9,400 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท ม.6 8,690 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท 2. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา สังกัด หน่วยวิสัญญีวิทยา งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท – ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล – […]

(10 อัตรา มี ป.ตรีทุกสาขา) สถาบันทันตกรรมเปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัคร10-24ส.ค.59

สถาบันทันตกรรมเปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์/ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม/ป.ตรี เงินเดือน 8,300-13,300 บาท เปิดรับสมัคร 10-24 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้