ประกันโควิดจ่ายไหม ถ้าติดเชื้อเสียชีวิต แต่แพทย์ ชี้ ตายเพราะสาเหตุอื่น ?

Advertisement เคลมประกันโควิดได้ไหม บริษัทประกันจะจ่ายหรือเปล่า เมื่อใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตเพราะ COVID-19 ใครทำประกันไว้ มาคลายข้อสงสัยกัน ประกันโควิดขายดิบขายดีหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยรุนแรงขึ้น ซึ่งนอกจากแผนยอดฮิตอย่างเจอ จ่าย จบ แล้ว ยังมีกรมธรรม์ที่ครอบคลุมกรณีการติดเชื้อ COVID-19 จนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตด้วย อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าบางเคส แพทย์ไม่ได้ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะติดเชื้อโควิด 19 แต่ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่น นำมาซึ่งความสงสัยว่า แล้วแบบนี้จะเคลมประกันโควิด 19 ได้หรือไม่ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือเปล่า ลองไปหาคำตอบกัน เคลมประกันได้ไหม ถ้าไม่ระบุว่าเสียชีวิต เพราะ COVID-19 กรณีซื้อความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเอาไว้ แล้วเกิดติดเชื้อจนเสียชีวิตขึ้นมาจริง ๆ แต่แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น ปอดอักเสบ ไตวาย ระบบหายใจล้มเหลว ฯลฯ นั้น ประเด็นนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ข้อมูลว่า บริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายเคลมประกันภัยโควิดได้ แม้แพทย์จะไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตเพราะโควิด 19 เนื่องจากการติดเชื้อโควิด เป็นสาเหตุหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าว ถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่สืบเนื่องจากกระบวนการรักษาโควิด […]

ลูกค้านับร้อย บุก ‘สินทรัพย์ฯ’ ทวงเงินเคลมประกันโควิด ‘เจอจ่ายจบ’

ผู้เอาประกันกว่า 100 รายบุก ‘เดอะ วัน ประกันภัย’ ทวงเงินเคลมประกันโควิด “เจอจ่ายจบ” เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้เอาประกันภัยกว่า 100 ราย เดินทางมาเรียกร้อง ขอความชัดเจนในการจ่ายค่าสินไหมจากการติดเชื้อโควิด-19 กับ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำประกันแบบ “เจอจ่ายจบ” ไว้ แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหม รวมทั้งไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ พร้อมเรียกร้องให้ทางบริษัท ทำหนังสือชี้แจงชัดเจนถึงกำหนดวันที่จะได้รับเงิน ซึ่งมีผู้เอาประกันบางรายยื่นเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีหลายรายที่พบว่า สถานะในระบบมีการเปลี่ยนย้อนกลับ จากที่ตกลงเรื่องวันที่จะจ่ายเงินเป็น เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2564 แต่เมื่อถึงวัน พบว่า นอกจากเงินไม่ได้รับการโอนเข้าบัญชีแล้ว สถานะในระบบยังถูกเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างพิจารณา นายปัญญากร เครือสวัสดิกุล ผู้เอาประกันภัย ระบุว่า ทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม […]

เปิดเงื่อนไข “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ มีสิทธิ์บอกเลิกได้

“สินมั่นคงประกันภัย” เปิดรายละเอียดเงื่อนไขกรณีบอกยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 ระบุ หากพบปัญหาเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถบอกยกเลิกได้ โดยจะคืนค่าเบี้ยประกันให้ภายในกำหนด 15 วัน จากกรณี สินมั่นคง ประกาศยกเลิกประกันโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 สิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือ คืนเงินค่าเบี้ยประกันภายใน 15 วันหลังกรมธรรม์สิ้นสุด โดยหักเบี้ยประกันสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม 2.5 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย 2.5.1 บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน ในกรณีที่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วเพราะเหตุแห่งการฉ้อฉลหรือการทุจริตดังกล่าวข้างต้นและบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว   ข่าวจาก : springnews