สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)

Advertisement สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)   Advertisement     สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าวและการสื่อสาร อัตราจ้าง 19,680 บาท คุณวุฒิ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ /บริหารการจัดการ / สาธารณสุขศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ 2.นิติกร กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง 16,500 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 3.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง 16,500 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา Advertisement 4.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านบริหารสาขาการจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข […]

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง (23 ส.ค. – 21 ก.ย.56)

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง สมัครทางออนไลน์ 24 ชม. (บัดนี้- 21 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.นิติกร ระดับ 4 วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการสมัคร พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (เพศชาย) 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการสมัคร พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (เพศชาย) 3.ช่างเทคนิค ระดับ 2 วุฒิ ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. สาขายานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง […]

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา (14-20 ส.ค.56)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา (14-20 ส.ค.56)   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ  4 ตำแหน่ง 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เงินเดือน 15,960 บาท 2.นิติกร จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เงินเดือน 15,960 บาท 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง […]

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง (21 ส.ค.-13 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท  เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง  (21 ส.ค.-13 ก.ย.56) เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง 1.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.1 ช่างโยธา 1 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 2.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2 จำนวน 1 อัตรา 2.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา 2.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา 2.4 […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 7 ส.ค.56)   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พนักงานบริการ เงินเดือน 9,110 บาท วุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย หรือ ปวช ปวท ปวส. 2.นักพัฒนาสังคม เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 3.พนักงานพิมพ์ดีด ขั้น 2 เงินเดือน 9,960 บาท วุฒิ ปวช ปวท 4.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เงินเดือน 12,240 บาท ปวส หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่ากันทุกสาขาวิชา 5.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 […]

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา (5 – 9 ส.ค.56)   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง   1.1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านกฎหมาย) อัตราเงินเดือน :     15,960 […]

เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครงานราชการหลายตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างโยธา,เจ้าพนักงาน ธุรการ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,วิศวกรโยธา,ครูผู้ช่วย   ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นิติกร จำนวน 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา สมัคงานราชการได้ที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ (ศูนย์โอท็อป) สำนักงานเทศบาล ต.กลางเวียง […]

1 10 11