สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์3ปี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66

Advertisement Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ในการทำงานหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานในองค์การมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.นครพนม รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครด้วยตนเอง6-14มิ.ย.66

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ภายในวันที่ 6-14 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน พม.หนองบัวลำภู รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 31ต.ค.-4พ.ย.65

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ รับสมัคร 31ต.ค.-4พ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม http://nongbualamphu.m-society.go.th/?p=13353

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ต.ค.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 ตุลาคม 2565 เว้นวันหยุดราชการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835224-8 ต่อ 41115 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครนิติกร(เนติบัณฑิต)50อัตรา เงินเดือน15,000

  สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (เนติบัณฑิต) 50 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) **การจ้างเหมาบริการต่อเนื่องในปีถัดไป ต้องได้รับอนุมัติจากกองทุนป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปี) และไม่เกิน 60 ปี (หกสิบปี) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา คุณสมบัติพิเศษ : ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, ประมวลกฎหมายยาเสพติด, วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nct.ago.go.th หรือ สแกน QR Code เอกสารแนบ 1 และสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และ ส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง […]

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เพชรบุรี รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.65

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2565 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร และพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งสถาปนิก จากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ประเภท ค. 1. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 2. พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง นิติกร เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตำแหน่ง สถาปนิก จ้างจากผู้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาการคลัง/นิติกร 13 อัตรา

  กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 กองการพัสดุภาครัฐ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) เป็นผู้ได้รับตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็นอย่างดี วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง หรือทาง e-mail […]

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี รับสมัครตำแหน่งนิติกร บัดนี้-10ม.ค.65

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ที่ 009 / 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางกฎหมาย ค่าตอบแทน 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ถนนสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร. 0 7346 0513 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น โดยนำไปยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-7ธ.ค.64

    สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร 11 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,950.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลได้ที่ https://op.coj.go.th หรือ https://patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.4 เป็น PDF file ไปที่ E – mail : [email protected] ตามวิธีการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศาลจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

  ศาลจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,550 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ศาลจังหวัดสตูล หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล อาคารศาลจังหวัดสตูล ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนสินีวิถี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมเอกสาร หลักฐานตามข้อ 5.1 ถึง 5.4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ จนถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 11
error: