โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้างและสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่าง ไฟฟ้า (เทคนิคการติดตั้งไฟฟ้า) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร. 0 7641 1636 ต่อ 2107 ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (o8.30 […]

สถาบันทันตกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. บัดนี้-31พ.ค.64

    สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่บัดนี้-31พ.ค.64 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(4อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัด งานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี หรือทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง 3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัด […]

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 10ตำแหน่ง 14อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ประเภท วิชาชีพเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 2. บรรณารักษ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา – มีประสบการณ์ทำงานหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน) 3. ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ ปวส.-ป.ตรี 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง 2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางเวชระเบียน 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุสังกาศ ชั้น8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ภายในวันที่ 27 เม.ย.-3 พ.ค.59  >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 58 อัตรา!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. นายช่างเทคนิค 12 อัตรา 1.1 สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า 1.3 สังกัด สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส. ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ก่อสร้าง หรือไฟฟ้า – มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี – สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี 1.4 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 – 31 ต.ค.56)

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 3.ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง […]

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (26 ก.ย – 4 ต.ค.56)

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย – 4 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร   […]