กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือปี2561

Advertisement     กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา 2561 – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า – เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (เป็นผู้เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2541-31ธ.ค.2543) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค.61 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (เป็นผู้เกิด 1ม.ค.37-31ธ.ค.40) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th ภายในวันที่ 1ธ.ค.60-14ก.พ.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2889 3922, 0 2475 3663-4, 0 2475 3629 และ […]

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา2561(อ่านรายละเอียดด้านใน)

  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 2. เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2541 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2543) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค. 2561 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540) 3. มีสัญชาติไทย และบิดา […]

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองประจำการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือปี2560

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 2. เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2540 ถึง 31 ธ.ค.2542) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค.60 หรือทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2536 ถึง 31 ธ.ค.2539) 3. มัสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ การซื้อระเบียบการสมัคร 1. ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 – […]