สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 9 อัตรา

Advertisement [ads=center] สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 31 ต.ค – 20 พ.ย.2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000 – 16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    9 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  1. […]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (24 -31 ต.ค.56)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 -31 ตุลาคม 2556 1.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ มีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ไม่น้อยกว่าระดับ 6 มีผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 2.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาเวียดนาม) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ มีความรู้ภาษาเวียดนามเป็นอย่างดี มีผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ […]