สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ป.โท บัดนี้-9ก.ค.64

Advertisement   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oae.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 8 กันยายน ถึง 26 กันยายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : […]

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 3 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 1 – 3 […]

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่งบุคลากรระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ จำนวน […]

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก .พ. 2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (18 ส.ค. – 5 ก.ย.57)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (18 ส.ค. – 5 ก.ย.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – สอบข้อเขียน […]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 ก.ค. – 15 ส.ค.57)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโทหรือระดับที่สูงกว่า ของ ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ [ads=center] ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา (28 เม.ย – 2 พ.ค.57)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย – 2 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานสนับสนนบริการสุขภาพ เขต 2 จ.พิษณุโลก 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ […]

รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 18 มี.ค.57)

รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดโทร 0 352 2555 […]

1 2 3 5