กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศและอายุ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว) – สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, Internet) – มีความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล รวบรวม สรุปวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ – มีความรู้เบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – หากมีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น Photoshop, SPSS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2564 รับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ภพ.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 (กบท.2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ภพ.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 (กบท.2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน อาคาร วช. 4 ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-2445 /0-2579-1370-9 ต่อ 260/261/406 *** ประกาศรับสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 รับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (1 ตำแหน่ง 1 อัตรา) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.โท ทุกสาขา ค่าตอบแทนเดือนละ 17,500 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการเงิน 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office 3) มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล 4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ 5) ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัดนี้-20 ก.ย.64

  รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ทุกสาขา การสมัคร : ผู้ที่สนใจโปรดสมัครด้วยตนเองได้ พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่สมัคร ตามวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ได้ที่ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 อาคาร วช.3 ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 02 561 2445 ต่อ 122-124, 210 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 รับสมัคร จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ได้ด้วยตนเองที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 8 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนี้ 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ตามแบบฟอร์ม ตาม QR Code ด้านล่าง 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 5. สำเนาอกสารแสดงผลการเรียน (transcript) 6. ประวัติส่วนตัว (หากมี) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-298-5645 […]

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2564 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทดแทน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง เลขที่ 2/8 หมู่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7781-0392 ถึง 3 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ครั้งที่ 2 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2564 ศจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 0 4552 3250 – 1 ต่อ 209, 210 และทาง www.amno.moph.go.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30มิ.ย.64

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครลูกจ้างโครงการ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิ ป.โททุกสาขา บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจโปรดสมัครด้วยตนเองได้พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่สมัครตามวันและเวลาราชการ (เวลา08.30–16.30น.) ได้ที่กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 อาคาร วช.3ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โทร 02 561 2445 ต่อ 122-124,210 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ป.โท บัดนี้-9ก.ค.64

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oae.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ […]

1 2 5