สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (19 – 23 ส.ค.56)

Advertisement สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง (19 – 23 ส.ค.56)   Advertisement   ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลองครักษ์ โรงพยาบาลบ้านนา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใหสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก หรือโทรสอบถาม 03 738 6390 ต่อ 217-218 ค่าสมัครสอบ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (5 – 9 ส.ค.56) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :     17,290  บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบัญชี สมัครงานราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ด้วยตนเองได้ที่ […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครข้าราชการ 4 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 3 ก.ย.56)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครข้าราชการ 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ  4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาโท ในสาขาวิชา การบัญชี นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และผ่านภาค ก. ระดับ ป.โท   2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท […]

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 30 ก.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 30 ก.ค. 2556)   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 2.นักวิชาการเกษตร อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร 3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร (คอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต **ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับ ผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ […]

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ (นครสวรรค์) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (15 – 19 ก.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ (นครสวรรค์) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี  (15 – 19 ก.ค. 2556) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ เปิดรับสมัครงานราชการ    พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จ.นครสวรรค์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : [highlight]ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน[/highlight] ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : รับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินด้านสาธิต ตามระบบบัญชีต่างๆ สมัครงานราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จ.นครสวรรค์ ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :  วันที่ 25 […]

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (15 – 19 ก.ค. 2556)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (15 – 19 ก.ค. 2556)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้   1.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. [highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.บริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในภายนอกคณะ 2.ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ 3.ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป 4.เผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย 5.ดูแลเวปไซต์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6.ดูแลและพัฒนาเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   2.ชื่อตำแหน่ง […]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ [highlight]เปิดรับ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,970 บาท[/highlight] ระดับการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ : จะประกาศให้ทราบภายหลัง ที่สำนักงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือ http://www.agbus.eco.ku.ac.th [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี […]

1 7 8