ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (15 – 21 ต.ค.56)

Advertisement ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และบริหารธุรกิจการเกษตร 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (4-12 ก.ย.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา (4-12 ก.ย.56)   ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร ปฏิบัติงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยงานวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย 2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหม 3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม 4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ส.ค. – 4 ก.ย.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ส.ค. – 4 ก.ย.56)     ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร (เขต1) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ เชียงใหม่และลำปาง) ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (22 – 28 ส.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (22 – 28 ส.ค.56) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน :     19,680 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการเกษตร สาขากีฏวิทยา โรคพืช และจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านสารสนเทศ สถานที่ปฏิบัติงาน :     ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ปฏิบัติงานทางด้านการวิจัย โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกตรวจสอบผ้าไหมเพื่อขออนุมัติติดดวงตรานกยูงพระราชทาน รวบรวมข้อมูลแลสถิติของงานวิจัย […]

กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)       1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา (1) บริหารงานจัดการภายในศูนย์ฯ และงานบริหารงานทั่วไป จัดทำข้อมูล สถิติ วางแผนการติดตามงาน บันทึกการประชุม จัดทำเอกสาร วางแผนด้านการเงิน งบประมาณ วางแผนการปฏิบัติราชการ (2) เป็นผู้กลั่นกรองเรื่องเอกสารเตรียมการและบันทึกการประชุม […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (2 – 8 ส.ค 56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา (2 – 8 ส.ค 56)   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เปิดรับสมัครงานราชการ  โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ 1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 3. […]

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 30 ก.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 30 ก.ค. 2556)   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 2.นักวิชาการเกษตร อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร 3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร (คอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต **ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับ ผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ […]

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (22 – 27 ก.ค. 2556)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.พนักงานประจำสำนักงาน 2.นักวิชาการเกษตร สังกัด จ.บุรีรัมย์ (22 – 27 ก.ค. 2556)   กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ  พนักงานราชการ  2 ตำแหน่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบ้ติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลพิมพ์หนังสือราชการ […]

อบต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (11 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

อบต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตำแหน่ง (11 ก.ค. – 2 ส.ค.56) อบต.แวงน่าง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการเกษตร  จำนวน  1  อัตรา พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท […]

1 2