กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครข้าราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (24 ก.ค – 14 ส.ค.56)

Advertisement กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครข้าราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (24 ก.ค – 14 ส.ค.56) Advertisement   กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังนี้ เงินเดือน :     13,300-14,630 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี เงื่อนไข : ไม่รับโอน รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรม) ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ – สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม […]