กรมการขนส่งทางบก รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13-30 ก.ย.64

Advertisement   กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-30 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถาม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8888 ต่อ 3107 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 17-31พ.ค.64

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัคร สามารถสแกนเอกสารส่งมาทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ID: 0813070279 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] ใบสมัคร <<คลิกดาวน์โหลด<< ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 17-31 พ.ค.64

  กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การับสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://mhso.dmh.go.th “ข่าวรับสมัครงาน” แล้วสแกนเอกสารส่งทางไลน์ ID: 0813070279 หรือทาง Email:[email protected] สอบถามราละเอียดเพิ่มเติม โทร : 025908578 หรือ 025908220 ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ มอ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้-8มิ.ย.64

  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์1. พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร  6 อัตรา อัตราจ้าง : อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ หากผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก อาจจะได้รับการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น แต่ไม่เกิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,750 บาท  สวัสดิการ : ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่นตามนโยบายของสำนักนวัตกรรมดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio ได้ สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# […]

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 13-19 พ.ค.64

  สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.acttm.ac.th โดยส่งมาที่งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 225 หมู่ 11 ตำบลไม้เด็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีบุรี 25230 โทร.086-397-8230 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี+TOEIC400 เงินเดือน19,500 สมัครออนไลน์บัดนี้-2ก.พ.62

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 25 – 35 ปี 2. เพศชาย (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. มีความรู้ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 5. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP, HTML, JavaScript, ASP.Net เป็นต้น (อย่างน้อย 1 ภาษา) เพื่อมาพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Web Base, Responsive Web Desing ได้ 6. สามารถออกแบบสร้างและใช้งานฐานข้อมูล ระบบ MySQL หรือ MS-SQL […]

คณะสังคมศาสตร์ มช.รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ก.ค.61

    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,220 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครบัดนี้-31 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943540 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี11-21ส.ค.60

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 11-21 ส.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับเต็ม   

(สมัครออนไลน์)กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 1-7มิ.ย.60

  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.moj.go.th หรือ https://moj.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ" ภายในวันที่ 1-7 มิ.ย.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 7