สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักบัญชี ป.ตรี บัดนี้-30มี.ค.65

Advertisement Advertisement   สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านภาษีอากร มีความสามารถในการใช้ Personal Computer เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ ต้นทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบัญชี

  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2564 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ตำแหน่ง นักบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ชาย/หญิง 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ 3. เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกการเป็นทหารกองประจำการ และหมดภาระข้อผูกพัน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 4 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาท 5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ […]

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักบัญชี

  กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางบัญชี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ส่วนบริหาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง เลขที่ 24/10 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เตรียมตัวได้เลย! การประปานครหลวง จะรับสมัครพนักงานประจำปี2560 ก.พ.นี้!

การประปานครหลวง จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำปี 2560 ในช่วงเดือน ก.พ.2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เช่น วิศวกร, นักบัญชี, นิติกร, ผู้ตรวจสอบ และอื่นๆ อีกมาก แอดมินจะอัพเดทรายละเอียดอีกครั้งในภายหลัง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดในโปสเตอร์นี้ได้

กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 รับสมัครบัดนี้-20ก.ย.59

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี เงินเดือน 15,000 บาท (ค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท + เงินค่าครองชีพชั่วคราว 6,660 บาท) เปิดรับสมัครบัดนี้-30 ก.ย.59 [ads] [ads=center]

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-26ก.ย.59

กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ  – ป.ตรี สาขาการบัญชี  – มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office หลักฐานการสมัคร – รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป – สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน วันที่รับสมัคร : 6-26 ก.ย.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 28 ก.ย.59 ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสัมภาษณ์ : 29 ก.ย.59 เวลา 9.00 น. ณ กองบัญชีภาครัฐ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : 30 ก.ย.59 สถานที่รับสมัคร : กรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ […]

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 2.นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขธิการ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณวุฒิ ปวส. การบัญชี การเงินและการธนาคาร […]

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (21 – 31 ต.ค.56)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 2 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี,นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง นักบัญชี 2 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี 3.ชื่อตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์ 4.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :17,290 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สมัครงานราชการได้ทางออนไลน์ 24 […]