ธ.ก.ส.รับสมัครบรรจุพนักงาน630อัตรา ป.ตรี 17-21ต.ค.65

Advertisement Advertisement   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565 จำนวน 630 อัตรา โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1. ภาคเหนือ 106 อัตรา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร) 2. ภาคอีสาน 329 อัตรา (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม […]

ธ.ก.ส.รับสมัครบรรจุนิติกร วุฒิ ป.ตรี TOECIC500 มีใบอนุญาตฯ 15อัตรา

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 จำนวน 15 อัตรา – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์ (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ – สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดที่กำหนดได้ – หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ทนายความ หรือนิติกร จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ – หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีผลคะแนน การสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน รับผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com บัดนี้-21ต.ค.565 และสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 […]

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครผู้จัดการใหญ่ ยื่นโปรไฟล์ได้ตั้งแต่บัดนี้-11พ.ย.นี้

6 ตุลาคม 2565 นายจำเริญ โพธิยอด ประธานกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกประกาศรับสมัครผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เนื่องจากนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน กำลังจะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 มี.ค. 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.ไปจนถึงวันที่ 11 พ.ย. 2565 ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติที่สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ หรือ พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.baac.or.th โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร 1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 1.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 1.6 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 1.7 […]

ธ.ก.ส. สาขาปง พะเยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8ส.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส. สาขาปง – เพศชาย หรือเพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับ ปวส. หรือ ระดับ ป.ตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอปง อัตราเงินเดือน ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท ระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาปง บัดนี้-8ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

“สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” เปิดจอง6มิ.ย.นี้ ลุ้น10ล้าน

ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เปิดจอง 6 มิถุนายน 2565 เงื่อนไขวงเงินรับฝาก รายละไม่เกิน 5,000,000 บาท เปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เปิดรับฝากวันที่ 17 มิถุนายน 2565 วงเงินรับฝาก 78,000 ล้านบาท ช่วงที่ 2 เปิดรับฝากวันที่ 19 กันยายน 2565 วงเงินรับฝาก 22,000 ล้านบาท ช่องทางรับฝาก ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile สิทธิผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองสลากสำหรับเกษตรกรบุคคล สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท ลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน2565 สำหรับการจองสิทธิ์ช่วงที่ 1 และครบกำหนดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2565 สำหรับการจองสิทธิ์ช่วงที่2 สูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่าน www.baac.or.th และ Line Official : […]

ธ.ก.ส.รับสมัคร call center ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-5มิ.ย.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า (ผกค.) ปีบัญชี 2565 จำนวน 10 อัตรา ทั้งนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) (ไม่ใช่พนักงาน) ทำสัญญาจ้าง เป็นแบบรายปี และไม่มีเงื่อนไขการบรรจุเป็นพนักงาน หากมีผู้สอบผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราว่างที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นบัญชีเป็นอัตราสำรองไว้ 2 ปี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดสมัคร)ฃ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน CallCenter, Customer Service, หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับตำแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร เช่น การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานแนบ พร้อมกับใบสมัคร หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมทางเมลล์ [email protected] (ระบุชื่อเรื่อง […]

ธ.ก.ส. รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้–22พ.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จำนวน 2 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การสอบบัญชี การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ สถิติสารสนเทศ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น BI Tools (Business Intelligence), Python, R, IDEA, Power BI, SQL และ Tableau เป็นต้น มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data […]

ธ.ก.ส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-13พ.ค.65

  ธ.ก.ส.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ประจำสำนักกิจการนครหลวง และสาขาในสังกัด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำวุฒิ ปวช. ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง อัตราเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน กลุ่ม 2 เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) การสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนัก กิจการนครหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 109 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร […]

ธ.ก.ส.รับสมัครพนักงานสาย Digital Banking ป.ตรี ประสบการณ์7ปีขึ้นไป

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานโครงการ Digital Banking (สคท.) ประจำปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้บริหารทีม ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สถิติประยุกต์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล (Digital Products and Services) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การวิเคราะห์ข้อมูลและการเงิน (Data & Financial […]

ธ.ก.ส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน11อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7–18มี.ค.65

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร 11 อัตรา ปริญญาตรี สมัครตั้งแต่ 7 – 18 มีนาคม 2565 ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software) 7 อัตรา พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware)  4 อัตรา พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software) ระดับ 4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนา ซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ปิดรับสมัคร หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ของ ส านักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร […]

1 2 7