ธอส. เปิดรับสมัคร นิติกร นิติกรอาวุโส ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2556

Advertisement ธอส. เปิดรับสมัคร นิติกร นิติกรอาวุโส ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2556   Advertisement ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร นิติกร / นิติกรอาวุโส – คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต – อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – มีประสบการณ์ตรง ด้านการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า 5 ปี เอกสารประกอบการรับสมัคร  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด) Advertisement ประวัติ (Resume) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน […]