ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-25มิ.ย.60 เงินเดือนเริ่มต้น14,800

Advertisement   Advertisement ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 25 มิถุนายน 2560) ความรับผิดชอบหลัก ●    ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบ ธปท. ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ●    ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ดูแลจัดการจราจร ตรวจตรา และควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ในพื้นที่ ธปท. ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการขนส่งธนบัตร และทรัพย์สินมีค่า รวมทั้งงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ●    กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจัดจ้างจากภายนอก (Contract Out ) ในงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัพย์สิน ●    ปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบอุปกรณ์ช่วยด้านการรักษาความปลอดภัย ในห้องควบคุมงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งเฝ้าตรวจ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ การรักษาความปลอดภัย ●    ปฏิบัติงานด้านธุรการ และกำลังพล เช่น การจัดเวรรักษาการณ์ ครุภัณฑ์ส่วนกลางการเบิกจ่ายทางด้านการเงิน การบันทึกเวลามาทำงาน ฯลฯ […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-23มิ.ย.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง บัดนี้-23 มิ.ย.60 1. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ตำแหน่งที่ 1) ความรับผิดชอบหลัก ●    พิจารณาเสนอแนะนโยบายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ●    ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบทางด้านการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ●    ติดตาม และวิเคราะห์การทำธุรกรรมของสถาบันการเงินในไทยที่เกี่ยวกับเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ●    พิจารณาคำขอทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งของสถาบันการเงินและผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ●    เสริมสร้างความเข้าใจ ชี้แจง และให้คำปรึกษาแก่สถาบันการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ●    สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ●    หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ●    ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ ●    ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-15มิ.ย.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน บัดนี้-12 มิ.ย.60 ความรับผิดชอบหลัก ● ศึกษาและวิเคราะห์การบูรณาการแนวคิดการวิเคราะห์ นโยบาย และการดำเนินงานในภาพรวมด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ● ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย และแนวนโยบายด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมถึงพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk analytical toolkit) เช่น network analysis รวมถึงพัฒนาแบบจำลองเพื่อจัดทำ Macroprudential stress testing ● ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและพัฒนากลไกการออกนโยบายกำกับดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ (Macroprudential Policy) ● ร่วมจัดทำรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทยในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ● ศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานด้านเสถียรภาพระบบการเงินทั้งภายใน ธปท.และร่วมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ธปท. ที่เกี่ยวข้อง ● สนับสนุนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเสถียรภาพระบบการเงินต่อหน่วยงานภายนอก ธปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสนับสนุนการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ธปท. ในการผลักดันกลยุทธ์ด้านเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท. ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น31,350 บัดนี้-29พ.ค.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ทีมพยากรณ์เศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือ สาขาวิชาที่เน้น Quantitative analysis ที่สามารถนำมาประยุกต์ได้ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ● หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประมาณการเศรษฐกิจ หรือ แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน ● ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป10ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-9เม.ย.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้ บัดนี้-9 เม.ย.60 1. ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา(GPA) ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) การบริหารความเสี่ยง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ● หากมี Certificate ด้านการเงินและการบัญชี [CAIA, PRM, FRM, CFA, CPA, CISA (การเงิน) อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ● ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-6เม.ย.60

  1. เศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส (ปฏิบัติงานสำนักงานภาคเหนือ) คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร ● ทักษะ ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ซึ่งเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน สถิติ วิทยาศาสตร์ โดยจะต้องจบสาขาเศรษฐศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งวุฒิการศึกษา (โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้นผู้ที่จบ […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-3ก.พ.60

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ปิดรับสมัคร 3 ก.พ.60 ความรับผิดชอบหลัก – พิจารณาคำขออนุญาตของสถาบันการเงินและธุรกิจในเครือ สำนักผู้แทนธนาคารต่างประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ Non-bank (ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต) เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ขอบเขตและเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ และทันต่อสภาพแวดล้อมทางการเงินรวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป – การประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงในการทำธุรกิจ จุดอ่อนของสถาบันการเงินแต่ละราย และระบบสถาบันการเงิน และกำหนดมาตรการหรือเงื่อนไขเพื่อปิดความเสี่ยง และป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดจากการทำธุรกิจของสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีผลต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ความมั่นคงของเงินฝากประชาชน รวมทั้งเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร – สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร – หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)ตลอดหลักสูตรการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า […]

(ด่วน!) ธปท.สำนักงานภาคใต้ รับสมัครเศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20พ.ย.59

ความรับผิดชอบหลัก ● ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ติดตาม พัฒนาปรับปรุง และวางแนวทางการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ● ปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการ ● ปฏิบัติงานสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยเชิงลึก เกี่ยวกับสาขาการผลิตที่สำคัญ ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงภาวะการค้าชายแดนและวิธีการชำระเงิน ● การนำเสนอประเด็นและให้ความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาค ● สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค นโยบายการเงิน และสายงานอื่น ตา.มที่ขอความร่วมมือมา คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT […]

แบงก์ชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง เงินเดือน28,500

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ปิดรับสมัครวันที่ 19 มิ.ย.59)   ความรับผิดชอบหลัก ● บริหารจัดการลงทุนเงินสำรองทางการในตลาดการเงินโลก หลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ● วิเคราะห์ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการเสนอแนะการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และด้านอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนและรักษามูลค่าเงินสำรองทางการของประเทศภายใต้ภาวะความผันผวน ● ศึกษาและนำเสนอการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสาร ตลาดการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเงิน ● วิเคราะห์ พัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินตลาดโลก และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม ● เสนอแนะและจัดสรรความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบ Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง ● ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท. จ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง เงินเดือนสูง

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง เงินเดือนสูง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,300 บาท วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา (งานก่อสร้าง หรือ งานโยธา หรือ งานสถาปัตยกรรม หรือ งานสำรวจ หรือเทียบเท่า) ประสบการณ์ ด้านโยธา (งานก่อสร้าง หรือ งานโยธา หรือ งานสถาปัตยกรรม หรือ งานสำรวจ หรือเทียบเท่า) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ปิดรับสมัคร30 ตุลาคม 2557 2.พยาบาล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ […]

1 5 6
error: