ธอส.รับสมัคร พนง.การเงิน-พนง.วิเคราะห์การเงิน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารการเงิน ด้วยวิธีการคัดเลือก 1. พนักงานการเงิน เกรด (4 – 5) ส่วนบริหารเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มี Treasury Dealer Certificate ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารได้นอกเวลาปกติ หากมีประสบการณ์การทำงานด้านTreasury จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ Advertisement 2. พนักงานวิเคราะห์การเงิน เกรด (4 – 5) ส่วนบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ […]

ธอส.ช่วยลูกค้า NPL ลดดอกเบี้ย-เงินงวด ผ่อน 0% เริ่มต้น 1,000 บาท/เดือน

ธอส.ช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากปัญหาโควิด-19 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลา 24 งวด ผ่อนเริ่มต้นเดือนที่ 1-3 เพียง 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2565 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบางทางด้านรายได้ที่มีสถานะเป็น NPL และยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ธอส. จึงได้จัดทำ มาตรการที่ 20 [M 20] สำหรับช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลา 24 งวด แบ่งเป็น เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) เดือนที่ 4-6 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ […]

ธอส. เปิดให้ลูกค้าปรับเงินงวด ให้เหมาะกับรายได้นานถึง 3 ปีเต็ม!

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงจัดทำโครงการ “ธอส. ปรับเงินงวด” (Amortization Management) เพื่อปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด อาทิ 1. ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย 2. ไม่อยู่ระหว่างใช้มาตรการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 หรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของธนาคาร 3. อยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MRR – 0.50 , MRR – 1.00% หรือ MRR เป็นต้น) 4. เงินต้นคงเหลือไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 5. กู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และระยะเวลากู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 6. หากเข้าร่วมโครงการแล้วเงินงวดต้องลดลงต่ำกว่า 200 บาทต่อบัญชี เป็นต้น […]

1 2 12