ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารประทวน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 20 พ.ย.56)

Advertisement ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศหญิง) เข้ารับราชการทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งเสมียน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2556 ชื่อตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศหญิง จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น(ม.3) เป็นอย่างต่ำ บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร อาคาร 3 ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดโทร 0 2297 7029 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.rta.mi.th ดูเอกสารประกอบการสมัคร / วิธีการทดสอบที่นี้

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) บัดนี้ – 15 ส.ค.56

กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , 711 ) จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ – 15 ส.ค.56 กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ตำแหน่งเสมียน จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 ผู้สมัครต้องมี บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 1.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2526 – 2538) 1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับแก้ไข 1.4 […]