โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ.

Advertisement โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 นายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร จำนวน 6 ราย ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 6 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้ 1.ร้อยเอก อธิปัตย์ หรือนรเศษฐ์ พิมพ์อนงค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม […]

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ขรก. ใน 4 หน่วยงาน

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ข้าราชการกับ 4 หน่วยงาน ฐานประพฤติผิดร้ายแรงแตกต่างรูปแบบกันไป วันที่ 23 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 คน จาก 4 หน่วยงาน มีดังนี้ 1. นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดถอดยศทหาร นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เนื่องจากกระทำความผิดหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา 2. นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากถูกลงโทษปลดออกจากราชการ คำสั่งถึงที่สุดตั้งแต่วันที่ […]

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “ถอดยศ” แพทย์ทหารฉาวตุ๋นฉีดวัคซีน โควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “ถอดยศ” อดีตแพทย์ทหารบก ขายวัคซีนปลอมให้ทหารไทย – เซาท์ซูดาน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “ถอดยศ” ทหาร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา […]