ตุลาการศาลรธน.“จรัญ”อู้ฟู่สุด 206 ล้าน-ตุลาการหน้าใหม่ “จิรนิติ” รวยสุด 114 ล้าน

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ Advertisement ประกอบด้วยกรณีพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย คือ นายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 โดยนายนุรักษ์ มาประณีตและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 32,334,367 บาท หนี้สินรวม 345,044 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 31,989,323 บาท โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็นทรัพย์สินนายนุรักษ์ 10,772,065 บาท โดยเป็นเงินฝาก 1,997,119 บาท เงินลงทุน 4,047,946 บาท ที่ดิน 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,704,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,023,000 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 21,562,301 บาท โดยเป็นเงินฝาก 8,844,521 บาท ที่ดิน 8 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง […]