พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด 80 ราย

Advertisement พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 80 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุดตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 96 ราย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นั้น เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 96 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุดแทน จำนวน 80 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้