เปิดสัญญาเช่าคอนเทเนอร์ 13 ล. ตร.เอาไว้ใช้กั้นสกัดม็อบ

Advertisement เปิดเอกสาร ตร. เช่าตู้คอนเทเนอร์ 294 ตู้ เป็นเงิน 13 ล้าน ไว้ตั้งจุดระวังแนวเขตสำคัญ หมดสัญญา ก.พ. ผู้เช่าบริจาคให้เพื่อประโยชน์ทางราชการ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. เว็บไซต์สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้เผยแพร่เอกสารสัญญาเช่าตู้คอนเทเนอร์ในการตั้งจุดระวังแนวเขตสถานที่สำคัญ มีสาระสำคัญ ดังนี้ สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทนทำการตาม คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 568/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า […]