ซูเปอร์โพล ‘ประยุทธ์’ ขึ้นแชมป์ผู้นำยอดนิยม ชี้คน 93% ยังต้องการผู้นำที่เด็ดขาด

Advertisement ซูเปอร์โพล เข็น ‘ประยุทธ์’ ขึ้นแชมป์ผู้นำยอดนิยม ชี้คน 93% ต้องการผู้นำที่เด็ดขาด วันนี้ (12 มิ.ย.) นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความนิยม ผู้นำรัฐบาล กับ ประชาธิปไตย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,400 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.4 มีระดับความวางใจในระบอบประชาธิปไตยว่า ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 28.4 วางใจปานกลางและร้อยละ 16.2 วางใจค่อนข้างน้อยถึงไม่วางใจเลย ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.4 ระบุผู้นำที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาชาติและประชาชนมีประโยชน์ ช่วยได้ ในขณะที่ร้อยละ 6.6 […]

โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ อยากให้ รบ.ออกมาตรการผ่อนผันการชำระหนี้ในระบบ

“ประชาชน” ส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาสินค้าเกษตรและออกมาตรการผ่อนผันการชำระหนี้ในระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ปากท้องวันนี้ ปากท้องหลังโควิด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,382 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ผลสำรวจพบ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 ขอรัฐบาลบูม ส่งเสริมสินค้าเกษตร รองลงมาคือร้อยละ 78.0 ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการผ่อนผันการชำระหนี้ในระบบ เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ร้อยละ 74.4 ต้องการมาตรการเยียวยา เช่น ลดค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ร้อยละ 73.0 ต้องการให้เจ้าสัว ผู้ประกอบการ ลดราคารอาหารและสินค้าจำเป็น ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.6 ต้องการรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ หามือปราบหนี้นอกระบบมาสร้างผลงานช่วงวิกฤตชาติลดความเดือดร้อนปลอดจากอำนาจมืด และร้อยละ […]

1 2