ต้องรู้! เปิดสิทธิที่ผู้โดยสารต้องรับตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือน หากเจอสายการบินล่าช้า ต้องได้รับการชดเชยเท่าไหร่?

Advertisement   เปิดระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ “สายการบินล่าช้า ต้องชดเชยผู้โดยสารอย่างไร” ขณะที่เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม เผยแพร่แถลงการณ์ของผู้บริหารการบินไทย กรณีนักบินทำให้ TG 971 นครซูริค-กทม.เกิดความล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมง     สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลเป็นอินโฟกราฟิก เรื่องบริการประชาชน “สายการบินล่าช้าต้องชดเชยอย่างไร” วันที่ 5 ก.ย. ปี 2559 โดยระบุว่า ถ้าหากเราเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วเกิดการล่าช้านาน ๆ เราสามารถเรียกร้องกับสายการบินได้ สำหรับกรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 2-3 ชั่วโมง ผู้ให้บริการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สายการบินผู้ให้บริการจะต้องเสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างการรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนที่จ่ายไปสำหรับการเดินทาง หรือส่วนของการเดินทางที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง รวมถึงการเดินทางหรือส่วนของการเดินทางที่ได้เดินทางไปแล้วแต่ไม่สมประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันรวมทั้งการเดินทางในเที่ยวบินกลับไปยังจุดเริ่มต้นการเดินทางของผู้โดยสารนั้นเองโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ในกรณีล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง หรือยกเลิกเที่ยวบินต้องชดเชยผู้โดยสาร ตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (The Civil Aviation Authority of Thailand)  (CAAT) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ […]