พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “ถอดยศ” แพทย์ทหารฉาวตุ๋นฉีดวัคซีน โควิด-19

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “ถอดยศ” อดีตแพทย์ทหารบก ขายวัคซีนปลอมให้ทหารไทย – เซาท์ซูดาน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “ถอดยศ” ทหาร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ […]