เฮ! 10 จังหวัดสีแดงเข้ม เดินเข้าเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนครบ ‘ไม่ต้องกักตัว’

Advertisement เฮ! จังหวัดสีแดงเข้มเข้าเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนครบ ‘ไม่ต้องกักตัว’ยื่นหลักฐานพร้อม ชม.4 ให้เจ้าพนักงานพิจารณา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญกำหนดเป็นแนวทางให้ปฏิบัติ ว่า.. ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากประสงค์จะขอผ่อนผัน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 (swab) และไม่ต้องกักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบแล้ว (AstraZeneca ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และ Sinovac ฉีดครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแบบ ชม. 4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งคุมไว้สังเกต (Control for observation) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันจะต้องบันทึกรายละเอียดประจำวันเพื่อประเมินตนเอง ตามแบบ ชม.3 ด้วย และกรณีผู้เดินทางตามวรรคแรก มีอาการไข้ […]