เด้งยกชุด!! 2สารวัตรปมรีดเงิน ตร.ผู้น้อยติดแอร์โรงพัก ‘จ่าโอ๋’แกนนำร้องทุกข์ก็ไม่เว้น!!

Advertisement   เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. ลงนามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ 0015.112/4246 วันที่ 31 มี.ค. เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือบก.น.2 ที่ 0015.(บก.น.2) 12/921 ลงวันที่ 31 มี.ค. เสนอ บช.น. อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ไปปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ ความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของบช.น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม ม.14 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, ระเบียบก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555, ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงสั่งการ 1.พ.ต.ท.สมภพ นามบัณฑิต สว.สส.สน.ดอนเมือง ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.พหลโยธิน 2.พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ ภิรัมย์ […]