(5 อัตรา) จุฬาฯ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา เงินเดือน11,810-12,110

Advertisement จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,110  บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวศ) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรานิกส์หรือส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน  2559 สมัครได้ทาง http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce/open_app_form?param1=1821 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_1821.pdf 2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,810  บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ/หรือ อนุปริญญา หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft […]