ขนส่งฯดึง ‘พี่วิน’ ช่วยแจ้งจับรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขี่บนทางเท้า!

  กรมการขนส่งฯดึงวินจักรยานยนต์รับจ้างร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสรถฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าและยาเสพติด นำร่องพื้นที่ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เวลา 10.00 น. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 แถลงข่าวเปิดโครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรด เขตตลิ่งชัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบปัญหาการฝ่าฝืนกฎจราจร การขับขี่บนทางเท้า และปัญหายาเสพติดให้โทษ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดยมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคนจากทุกวินที่มีที่ตั้งวินอยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบของ สน.ตลิ่งชัน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ นอกจากนี้ ได้บูรณาการกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อนำร่องในการจัดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้วินัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย นายสนิท เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำโครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรดเขตตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร การจอดรถและขับขี่บนทางเท้าและปัญหายาเสพติดให้โทษ อีกทั้งยังเสริมสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะและชุมชน โดยนำร่องในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในท้องที่ความรับผิดชอบของ สน.ตลิ่งชัน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนวินในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 50 วิน และมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งสิ้นจำนวน 821 คน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันให้เข้ามาเป็นจิตอาสาในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร การจอดรถบนทางเท้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ โดยได้จัดตั้งไลน์กลุ่ม “พี่วินตาสับปะรด” เพื่อเป็นกลุ่มสำหรับประสานแจ้งปัญหาที่พบในพื้นที่ โดยระบุสภาพปัญหา วันเวลาและสถานที่หรือพิกัดที่เกิดเหตุให้ชัดเจน […]