สำนักงานยุติธรรมยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6 7-11เม.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7-11 เมษายน 2565 จังหวัดยะลา การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 1 อัตรา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง จาณา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น […]

จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา

  จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดยะลา การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 1. กองร้อย อส.อ.เมืองยะลา 6 อัตรา 2. กองร้อย อส.อ.เบตง 17 อัตรา 3. กองร้อย อส.อ.ยะหา 8 อัตรา 4. กองร้อย อส.อ.รามัน 9 อัตรา 5. กองร้อย อส.อ.บันนังสตา 7 อัตรา 6. กองร้อย อส.อ.ธารโต 17 อัตรา 7. กองร้อย อส.อ.กาบัง 2 อัตรา 8. กองร้อย อส.อ.กรงปินัง 7 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร […]