สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 6 อัตรา

Advertisement   สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำจุดตรวจ ปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจ Checking Point 6 อัตรา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า(ม.6) 2. มีสัญชาติไทย 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5. ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ทุกคนที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง […]