ราชกิจจาฯ “จริยธรรมข้าราชการพลเรือน” มีผลเลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง โอน ย้าย

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล “จริยธรรมข้าราชการพลเรือน” มีผลแล้วต่อการพิจารณาให้คุณให้โทษ เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง โอน ย้าย ให้ออกจากราชการ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล “จริยธรรมข้าราชการพลเรือน” ความว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และข้อ 13 (1) ซึ่งบัญญัติให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จัดทำประมวลจริยธรรม และกำหนดให้มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จึงกำหนดข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังต่อไปนี้ หมวด 1 บททั่วไป ข้อ […]