ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รับสมัคร จนท.สนับสนุนการขาย ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย Advertisement การศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดการ ธุรการขาย มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม office เช่น Word, Excel, Power Point สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูงสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ สวัสดิการ 1. สิทธิค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตร 2. ประกันสุขภาพ 3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4. สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน (สะสม 30 วันต่อปี) 5. อื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท (โบนัสตามผลประกอบการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกประวัติสมัครงานและแนบเอกสารประกอบได้ที่ : http://mis.thailandelite.com/career/ หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล Thailand Privilege Card […]