ร้านค้าออนไลน์เฮ! ขายของออนไลน์ยอดไม่ถึง1.8ล้าน/ปี ไม่ต้องจดทะเบียน!

Advertisement   นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. …. โดยภายใต้กฏหมายโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ต่ำกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท รวมทั้งเป็นผู้ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จะไม่ถือว่าเป็นผู้ทำธุรกิจตลาดแบบตรง และไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำหรับการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงปัจจุบันถือว่าเติบโตอย่างมาก กำหนดความหมายว่า เป็นการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงกับผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคติดต่อกลับมาซื้อสินค้าและบริการนั้น เช่น ซื้อขายผ่านโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ แตกต่างจากการทำธุรกิจขายตรงที่เน้นการขายสินค้าผ่านตัวแทนที่เป็นสมาชิกของผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ ขณะเดียวกันที่ประชุมครม. ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กำหนดให้ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนของสคบ. แยกเป็นกรณีการจดทะเบียนขายตรง กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท ต้องวางหลักประกัน 25,000 บาท, มีรายได้ปีละ 25-50 ล้านบาท วางหลักประกัน 50,000 บาท […]