(11อัตรา)รพ.บ้านไร่ อุทัยธานี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-25พ.ย.59

Advertisement Advertisement โรงพยาบาลบ้านไร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิชาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด 3. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ Advertisement 4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : […]

(ด่วน! 15อัตรา) รพ.ระนอง รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี บัดนี้-23พ.ย.59

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  1. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด  3. ช่างตัดเย็บผ้า 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และจบ ม.3 หรือ ม.6 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ […]

(ด่วน! 12อัตรา)รพ.พุทธชินราช รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-22พ.ย.59

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – มีความรู้และความชำนาญงานในหน้าที่ หรือหากปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ – อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 3. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ :  – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.3 – มีความรู้และความชำนาญงานในหน้าที่ หรือหากปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 […]

(11อัตรา)สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวส. บัดนี้-25พ.ย.59

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 คุณวุฒิ ป.6/ม.3/ปวส. 11 อัตรา  1. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – มีความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่านออกเขียนได้) – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ในภาวะฉุกเฉินได้ เช่น น้ำท่วม โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ – มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านปรุงและประกอบอาหาร – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – […]

รพ.พระพุทธบาท รับสมัครงานวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรี ขึ้นไป 23อัตรา บัดนี้-22พ.ย.59

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 23 อัตรา คุณวุฒิ ต่ำกว่า ป.ตรี และ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัครบัดนี้-22 พ.ย.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา – เพศ ชาย/หญิง  – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาชาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม – อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,500 บาท – ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ (สิ้นสุดการจ้าง 30 ก.ย.60) เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณจะประเมินผลเพื่อพิจารณาจ้างต่อ แต่หากปฏิบัติงานไม่เหมาะสมจะพิจารณาเลิกจ้าง – ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท 2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา […]

(ด่วน22อัตรา)รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-28ต.ค.59

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 22 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-28 ต.ค.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(180อัตรา) รพ.สกลนคร รับสมัครงาน10-14ต.ค.59 และ 4-17ต.ค.59

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว รวม 180 อัตรา เปิดรับสมัคร 10-14 ต.ค.59 และ 4-17 ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้ [ads]  [ads=center]  

(18อัตรา) สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 12-18ต.ค.59

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 18 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร ภายในวันที่ 12-18 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม    [ads] [ads=center]

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส.เงินเดือน12,520 บัดนี้-30พ.ย.59

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิพร้อมเงินค่าครองชีพ ดังนี้ – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขั้น 10,520.-บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น การจัดหา การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การทำรายงานพัสดุประจำเดือนและรายการพัสดุคงเหลือประจำปี คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเพศชาย (ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน) 3. อายุระหว่าง 19 – 35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2524 – 2540) 4. มีความรู้ด้านงานพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง […]

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดสอบพนักงานสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ปวช. รับสมัครบัดนี้-30ก.ย.59

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิ ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ภายในวันที่ 12-30 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2640-9537-46 ต่อ 1300-1 หรือดูได้ที่ www.priest-hospital.go.th โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารารายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2 3 8