GISTDA รับสมัครวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม(พัฒนาซอฟต์แวร์-พัฒนาแอปพลิเคชั่น) วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์บัดนี้-25ม.ค.62

Advertisement     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ 1. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม (พัฒนาซอฟต์แวร์) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ปฏิบัติงานที่ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ 2. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม (พัฒนาแอปพลิเคชั่น) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ปฏิบัติงานที่ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ทีโอที รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-12ก.ย.61

    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 คุณสมบัติเบื้องต้น อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (หรือแบบอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ) กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่เคยปฏิบัติงานให้กับทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยหนังสือรับรองด้วย จะได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมี/เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดดังนี้ – ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ : จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส – ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ : จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานพาณิชย์ ปฏิบัติงานที่ ทีโอที ตากใบ นราธิวาส : ป.ตรี […]