ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้!! กศน.เลย รับสมัครครู ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000 บัดนี้-27พ.ย.61

    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อัตรา กศน.อำเภอวังสะพุง จำนวน 1 อัตรา กศน.อำเภอภูกระดึง จำนวน 2 อัตรา กศน.อำเภอท่าลี่ จำนวน 1 อัตรา กศน.อำเภอผาขาว จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราตามวุฒิไม่เกินวุฒิปริญญาตรีตามที่ ก.พ.กำหนดไม่เกิน 15,000.- บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งให้เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนแล้ว ต้องขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จากคุรุสภาและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน ให้สมัครได้ที่ สำนักงานกศน.จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.9-18พ.ค.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 9-18 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-835224-8 ต่อ 41115 หรือ 42111 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(11อัตรา)กรมสรรพสามิต เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป …. 1. นักวิชาการสรรพสามิต ค่าตอบแทน 18,000 บาท – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 2 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี 2 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ 2. นักตรวจสอบภาษี ค่าตอบแทน 18,000 บาท – […]