กรมทางหลวงชนบท รับสมัครวิศวกรโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 7-11ม.ค.62

    กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 11,850-13,010 บาท ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบทระนอง (1)ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ (2)ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี […]

สำนักงานขนส่งระนอง รับสมัครงานวุฒิ ปวส.เงินเดือน13,800 บัดนี้-9ธ.ค.59

สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง เลขที่ 416 หมู่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภายในวันที่ 1-9 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.077-811265 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(10อัตรา)กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท/ปวช/ปวส 28พ.ย.-7ธ.ค.59

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 17  1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 3 อัตรา – แขวงทางหลวงกระบี่ 1 อัตรา – แขวงทางหลวงระนอง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และ – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 1 อัตรา สังกัด แขวงทางหลวงภูเก็ต คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า […]

(ด่วน! 15อัตรา) รพ.ระนอง รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี บัดนี้-23พ.ย.59

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  1. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด  3. ช่างตัดเย็บผ้า 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และจบ ม.3 หรือ ม.6 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ […]