สำนักงานสหกรณ์มุกดาหาร รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักวิชาการมาตรฐานสินค้า วุฒิ ป.ตรี 20-27ก.พ.62

    สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม ด้านศิลปกรรมทั่วไป ทางอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา ทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ 20-27 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18-25มิ.ย.61

    กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 1. เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ผ่านการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มีความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือระบบอินเตอร์เน็ต  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีบุคคลิกภาพดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีทักษะความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานระบบราชการ  สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://pvlo-man.did.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/apply-job-menu ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ถ.ชยางกูร ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ภายในวันที่ 18-22 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-640096  

สำนักงานสหกรณ์มุกดาหาร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-7มิ.ย.61

    สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ 1-7 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา13-17พ.ย.60

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ภายในวันที่ 13-17 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม